Bank Pekao wchodzi w 2021 rok z silną pozycją, wykorzystując okres pandemii do przyspieszenia transformacji

W wymagającym otoczeniu makroekonomicznym 2020 roku Bank Pekao zintensyfikował działania zorientowane na efektywność i inwestycje w cyfryzację usług, a w obliczu pandemii aktywnie wspierał swoich klientów. Bank wykorzystał okres pandemii do zwiększenia elastyczności finansowej i zwinności operacyjnej.  Wysoki poziom rezerw ostrożnościowych związanych na COVID-19 oraz istotne zwiększenie rezerw na portfel CHF, dają Pekao silną pozycję konkurencyjną do przyspieszenia wzrostu wraz z ożywieniem gospodarczym w 2021.

  • Skonsolidowany zysk netto Pekao w czwartym kwartale 2020 r. wyniósł 185 mln zł, a w całym minionym roku zysk netto zamknął się kwotą 1,102 mld zł wobec 2,165 mld zł rok wcześniej. Największy wpływ na dynamikę zysku w ujęciu rocznym miało ostrożnościowe podejście w zakresie odpisów kredytowych związane z COVID-19 w kwocie 830 mln zł brutto oraz na ryzyko prawne związane z portfelem we frankach szwajcarskich w kwocie 319 mln zł. Po wyłączeniu powyższych zdarzeń o charakterze jednorazowym, dynamika zysku netto w całym 2020 roku wyniosła -3,3 proc w ujęciu rok do roku.
  • Skala ostrożnościowych rezerw kredytowych utworzonych przez bank w związku z pandemią COVID-19 w relacji do aktywów konsekwentnie pozostaje na poziomie najwyższym w sektorze. Utworzone do tej pory rezerwy na ryzyko prawne związane z całym portfelem frankowym uwzględniają już szacowany wpływ na wynik finansowy potencjalnych ugód.
  • Pomimo pandemii bank wyraźnie zwiększył swoją sumę bilansową. Na koniec ubiegłego roku wyniosła ona 233 mld zł – o 15 proc. więcej niż rok wcześniej.
  • Wzrost oparty był na bezpiecznych produktach, jak kredyty hipoteczne, których wartość zwiększyła się w 2020 r. o 6 proc. O 10 proc. w skali roku wzrosły oszczędności klientów detalicznych, obejmujące depozyty oraz jednostki funduszy inwestycyjnych.
  • Bank aktywnie wspierał klientów, których dotknęły gospodarcze skutki pandemii. Udzielał wakacji kredytowych oraz oferował dostęp do publicznych programów pomocowych, m.in. za pośrednictwem BGK czy programów COSME i EaSI dla mikro, małych i średnich firm. Rozdystrybuował subwencje PFR w ramach tarczy antykryzysowej 1.0 na łączną kwotę 7,4 mld zł oraz już 570 mln zł w ramach Tarczy 2.0.
  • Jednocześnie, portfel kredytowy Pekao pozostaje dobrze zdywersyfikowany, poziom NPL pozostaje stabilny, a klienci wracają do spłat kredytów po zakończeniu wakacji kredytowych.
  • Przy presji na dochody w trudnym środowisku makroekonomicznym, wymierne efekty przyniosły działania nastawione na wzrost efektywności kosztowej. Koszty operacyjne, z wyłączeniem kosztów transformacji, w ujęciu rok do roku zmniejszyły się o 3,4 proc.
  • Rezultaty widoczne były również w zakresie cyfryzacji usług. Liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej Pekao przekroczyła na koniec 2020 r. 2 mln osób. Co druga pożyczka gotówkowa została w ubiegłym roku sprzedana zdalnie.
  • W ramach rozwoju biznesu i dalszej dywersyfikacji dochodów, w grudniu 2020 r. bank podpisał wstępną umowę przejęcia 38 proc. udziałów Krajowego Integratora Płatności S.A., operatora systemu płatności Tpay.com. To strategiczny krok w stronę rozwoju kompleksowej oferty produktowej i budowy pozycji wiodącej instytucji bankowej w dynamicznie rosnącym segmencie e-commerce.

– Ubiegły rok był egzaminem na odporność dla całej gospodarki, sektora bankowego i Banku Pekao. W wyjątkowo trudnych warunkach pandemii postawiliśmy na przyspieszenie w zakresie efektywności i rozwoju cyfrowego, adresując w pełni i jako nieliczni w sektorze kluczowe ryzyka systemowe. Uważam, że pozytywnie zdaliśmy trudny egzamin minionego roku. W 2021 rok wchodzimy z mocnym bilansem oraz dużym apetytem na przyspieszenie wzrostu i wykorzystanie potencjału jaki zbudowaliśmy w zeszłym roku. Chcemy możliwe najpełniej wykorzystać prognozowane ożywienie gospodarcze do rozwoju i dalszej odbudowy rentowności. Nowa strategia, którą niedługo zaprezentujemy będzie wpisywać się w to podejście – powiedział Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

Wsparcie dla klientów: wakacje kredytowe, oferta gwarancji i dystrybucja subwencji

Bank Pekao od początku pandemii aktywnie wspiera przedsiębiorców dotkniętych jej skutkami. Oprócz szeroko dostępnych od wiosny 2020 r. wakacji kredytowych, bank poszerzył swoją ofertę gwarancji dla przedsiębiorców. Uruchomił dodatkowe 15 mld zł na zabezpieczenia kredytów obrotowych  dla średnich i dużych firm z Portfelowej Linii Gwarancyjnej (BGK), kredyt obrotowy i pożyczkę dla mikrofirm z gwarancją EFI EaSi, bezpłatne gwarancje na kredyty dla MŚP w programie COSME, a także Wielocelowy Limit Kredytowy Tarcza na gwarancje i akredytywy zabezpieczony gwarancją BGK de minimis dla małych i średnich firm. Wprowadził dopłaty BGK do odsetek kredytów dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Pekao miał również istotny udział w dystrybuowaniu środków z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Rozdystrybuował subwencje PFR w ramach tarczy antykryzysowej na łączną kwotę 7,4 mld zł dla kilkudziesięciu tysięcy firm. Obecnie aktywnie działa przy udzielaniu wsparcia z Tarczy 2.0.

Efektywność jeszcze ważniejsza

W czasie dekoniunktury wywołanej COVID-19 jeszcze większe znaczenie miały działania banku poprawiające efektywność kosztową. Powtarzalne koszty operacyjne spadły o 3,4 proc. w ujęciu rocznym. Dyscyplina kosztowa pomogła ograniczyć negatywny wpływ na rentowność banku trudnych warunków makroekonomicznych – recesji i obniżenia stóp procentowych do rekordowo niskich poziomów.

Zysk netto za czwarty kwartał, po wyłączeniu rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów hipotecznych w CHF, byłby najwyższy w całym ubiegłym roku. Pokazuje to konsekwencję w odbudowie rentowości na przestrzeni pandemicznego 2020 roku. Wskaźnik koszty/dochody na porównywalnej bazie znalazł się w 2020 r. na poziomie 42,6 proc.

Mocny bilans i wysokie bufory kapitałowe pozwalają na wysoką zdolność do wypłaty dywidendy

W przeprowadzonych przez EBA (European Banking Authority) testach warunków skrajnych Bank Pekao znalazł się w gronie trzech najbardziej odpornych banków w Europie. Tę ocenę sprzed dwóch lat potwierdzają fundamenty banku w warunkach pandemii. Zróżnicowany profil działalności Pekao, mocno zdywersyfikowany portfel kredytowy przeważony w segmentach defensywnych, a także niska ekspozycja na kredyty we franku szwajcarskim powodują, że Pekao od lat należy do najbardziej odpornych na dekoniunkturę banków.

W 2020 r. koszty ryzyka wyniosły 99 pb, z czego 52 pb stanowiły ostrożnościowe rezerwy zawiązane w związku z COVID-19 (830 mln zł brutto – najwięcej w sektorze bankowym w Polsce). Pokrycie rezerwami na koniec ubiegłego roku wyniosło 85 proc. Zdecydowana większość klientów, którzy skorzystali z wakacji kredytowych, wróciła do regularnych spłat kredytów.

Pekao utrzymuje wysoką bazę kapitałową. Na koniec 2020 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 18,7 proc., a Tier1 16,7 proc. Bezpieczny profil płynnościowy banku odzwierciedlony jest relacją kredytów netto do depozytów na poziomie 85 proc. i LCR w wysokości 249 proc.

Pomimo wpływu pandemii na ograniczenie aktywności ekonomicznej, Bank Pekao osiągnął sumę bilansową w wysokości 233 mld zł, większą o 15 proc. niż rok wcześniej.

Mocna pozycja kapitałowa, wysoka płynność oraz bezpieczny i zdywersyfikowany portfel kredytowy przekładają się na wysoką zdolność bilansową Pekao do wypłaty dywidend, pod warunkiem zgód regulacyjnych.

Szybsza transformacja cyfrowa przynosi efekty

Okres niższej aktywności gospodarczej z powodu COVID-19 był czasem wzmożonej aktywności w transformacji cyfrowej Pekao. W 2020 r. bank zaproponował wiele ciekawych rozwiązań w bankowości cyfrowej. Wdrożył nowy serwis transakcyjny Pekao24 oparty o rozwiązania omnichannel czy dodatkowe funkcje w aplikacji PeoPay. Wdrożona została m.in. usługa Qlips, dzięki której klienci mogą łatwiej zarządzać stałymi opłatami w bankowości internetowej.

W okresie największych wiosennych obostrzeń bank poszerzył spektrum funkcji samoobsługowych w serwisie Pekao24: wgrywanie polis ubezpieczeniowych, otwieranie dodatkowych produktów „na klik”. W lipcu wdrożył usługę Autopay, czyli możliwość uiszczania opłat za przejazdy autostradami w aplikacji PeoPay, a potem również płatności Google Pay oraz otwartą bankowość.

W przypadku bankowości dla firm wprowadzono m.in. możliwość prostego i bezpiecznego podpisywania umów oraz aneksów za pomocą aż 5 rodzajów podpisów elektronicznych, a także składania dyspozycji i wniosków poprzez bankowość internetową PekaoBiznes24. Od stycznia 2021 r. klienci Banku Pekao mogą założyć firmę bez wychodzenia z domu, składając wniosek o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG, razem z wnioskiem o konto firmowe w bankowości elektronicznej Pekao24.

Transformacja cyfrowa i bankowość zdalna to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów, co potwierdzają wyniki. Na przestrzeni roku o 22 proc. zwiększyła się liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej Pekao, po raz pierwszy przekraczając 2 mln osób. Rachunki są coraz częściej zakładane bez wizyty w oddziale banku. Połowa pożyczek gotówkowych została sprzedana przez kanały elektroniczne.

Digitalizacja wpisuje się również w potrzeby najmłodszych klientów i ich rodziców. Z aplikacji dla dzieci PeoPay KIDS korzystało na koniec grudnia 37 tys. najmłodszych klientów. Rozwiązanie zostało wdrożone 1 czerwca – od tego czasu młodzi użytkownicy wykonali już 456 tys. transakcji na kwotę 4,3 mln zł. Dzieciom, przy pomocy rodziców, udało się zaoszczędzić prawie 16 mln zł.

Dodaj komentarz